Ogólne Warunki Usługi 


Świadczonej przez: 

WARDEN.LTD sp. z o.o. s.j., ul. Marysińska 6,  04-617 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS pod numerem 895356, NIP: 9522208885, REGON: 386866648, kapitał zakładowy: 1 162.500,00 złotych (opłacony w całości). 

W dalszej części Ogólnych Warunków Usługi, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami, WARDEN.LTD sp. z o.o. s.j. z siedzibą w Warszawie zwana jest „Wykonawcą” lub „WARDEN.LTD” a podmiot zamawiający usługi „Zamawiającym”, zwani są każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 


§ 1

Definicje


1.    Awaria – z zastrzeżeniem sytuacji i warunków opisanych w niniejszych warunkach ogólnych lub Umowie, jest to niezmierzona przerwa w działaniu Usługi; obniżenie niektórych lub wszystkich parametrów Usługi, przy zachowaniu jednak jej dostępności nie jest rozumiane jako awaria. 

2.    Centrum Przetwarzania Danych – centrum kolokacyjne znajdujące się w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 161, obejmujące serwerownie w których wykonywane są Usługi. 

3.    Dostęp do Internetu – gwarantowana usługa IP w sieci, której operatorem lub użytkownikiem jest WARDEN.LTD, skierowana do odbiorców, obejmująca tranzyt ruchu internetowego w ramach Usługi, w zakresie Transferu Danych. Występuje także w wariancie z BGP4 lub z routingiem statycznym. 

4.    Opłata Abonamentowa – wynagrodzenie przysługujące WARDEN.LTD za wykonanie Usługi w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

5.    Panel administracyjny – część strony WARDEN.LTD, umożliwiająca zarządzanie i monitorowanie swoich usług. 

6.    Regulamin strony WARDEN.LTD – warunki funkcjonowania witryny internetowej WARDEN.LTD, dedykowanej do opisu usług świadczonych przez WARDEN.LTD oraz przekazania informacji niezbędnych do skonfigurowania Usługi, w tym udostępnianego w jej ramach Panelu administracyjnego, umożliwiającego Zamawiającemu złożenie zapytania o dostępność usług lub ich komponentów, warunki wykonania Usługi, przesłanie Zamówienia a także zarządzanie niektórymi elementami Usługi. 

7.    Serwer – komputer należący do WARDEN.LTD, o parametrach ustalonych w Umowie, udostępniony Zamawiającemu do wyłącznego użytkowania, zlokalizowany w serwerowni WARDEN.LTD, wraz z jego zasilaniem, chłodzeniem, ochroną fizyczną, ochroną przeciwpożarową i usługami telekomunikacyjnymi, na warunkach określonych Umową, którego prawidłowe funkcjonowanie zapewnia WARDEN.LTD. 

8.    Transfer danych – jest to ilość danych wychodzących i przychodzących, mierzona w bajtach (B), zsumowana w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Wartość miesięcznego limitu może być wyrażona w gigabajtach (1GB = 1 073 741 824 B), bądź terabajtach (1TB = 1 099 511 627 776 B). 

9.    Umowa – zlecenie świadczenia Usług, w tym usług telekomunikacyjnych przez WARDEN.LTD, do której zawarcia w formie pisemnej; umowa obejmuje treść niniejszych warunków ogólnych i załączników do nich. 

10.    Usługa – usługa świadczona przez WARDEN.LTD dla Zamawiającego, której parametry są określone Umową, w wariancie polegającym na odpłatnej dzierżawie Serwera.  11.    Usługa dodatkowa – świadczona przez Wykonawcę i) usługa udostępnienie portu USB do komputera objętego Usługą i podpięcie do niego sprzętu Zamawiającego w postaci pendrive (parametry określone w dalszej części Warunków Ogólnych) lub ii) usługa zainstalowania systemu operacyjnego na komputerze objętym Usługą, wybranego przez Zamawiającego lub iii) inna usługa możliwa do wyboru podczas zawierania Umowy. 

12.    Usługi pomocy w czynnościach administracyjnych – inne usługi świadczone przez WARDEN.LTD na urządzeniach Wykonawcy, odrębnie wyceniane, wykonywane na podstawie odrębnego zamówienia Zamawiającego, określane także jako „zdalne ręce”. 


§ 2

Warunki ogólne świadczeń


1.    Przedmiotem Warunków Ogólnych jest określenie zasad i warunków świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług oraz Usług dodatkowych, za których wykonanie Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Opłaty Abonamentowej. Usługi będą realizowane na podstawie Umowy. 

2.    Usługi, Usługi dodatkowe oraz wszelkie inne świadczenia skierowane są do przedsiębiorców. 

3.    W dalszej części Warunków Ogólnych warunki dotyczące Usługi będą odnosiły się także do związanej z nią Usługi dodatkowej, chyba że treść poszczególnych postanowień Warunków Ogólnych lub Umowy wyraźnie będzie wskazywać na jedną z tych usług. 

4.    Opis Usług wraz z ich cenami jednostkowymi i komponentami stanowią treść informacji handlowej, aktualnej na dzień zawarcia Umowy. 

5.    Wykonawca zastrzega, iż informacja handlowa dostępna jest na stronie WARDEN.LTD, na warunkach określonych w Regulaminie strony WARDEN.LTD i podlega zmianie stosownie do zmian rynkowych (dostępność komponentów, nowe modele komputerów i komponentów, łącza). 


§ 3

Zamawianie Usług, zawarcie Umowy


1.    Rozpoczęcie realizacji Usługi będzie odbywać się na podstawie Umowy, wskazującej na: 

    wariant zamawianej Usługi i jej parametry; 

    zamówienie Usług dodatkowych; 

    oczekiwany termin rozpoczęcia realizacji Usług (to jest czas niezbędny do skonfigurowania oraz uruchomienia świadczenia Usługi), 

    okres świadczenia Usług, liczony w miesięcznych okresach rozliczeniowych, począwszy od daty podpisania protokołu uruchomienia Usługi. 

2.    W przypadku zmiany danych podanych w Umowie, Zamawiający zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Korespondencja wysłana do Zamawiającego na ostatnio podany adres jest uznana za wysłaną i doręczoną prawidłowo. 

3.    Wykonawca może zażądać od Zamawiającego dokumentów potwierdzających dane podane przez niego przy zawarciu Umowy lub dane później zaktualizowane. Zamawiający ma obowiązek przesłać dokumenty wskazane przez Wykonawcę w terminie oraz w formie określonych w skierowanym do niego żądaniu. 

4.    Umowa zawierana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zależności od treści oświadczenia złożonego przez Zamawiającego w Umowie. 

5.    Z zastrzeżeniem ust. 7, rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi w terminie określonym Umową; W terminie realizacji Usługi Wykonawca dokona konfiguracji Usługi zgodnie z Umową. 

6.    Po skonfigurowaniu Usługi przez Wykonawcę zgodnie z Umową, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do realizacji Usługi, wskazując termin rozpoczęcia jej realizacji w podpisanym protokole odbiorczym uruchomienia Usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków ogólnych. W terminie 2 (dwóch) dni od daty otrzymania protokołu, Zamawiający sprawdzi poprawność działania Usług i podpisze protokół oraz dośle go do Wykonawcy lub, w przypadku nieprawidłowego działania Usługi, Zamawiający wniesie w tym terminie zastrzeżenia. Po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości i ponownym zgłoszeniu gotowości do rozpoczęcia realizacji Usługi przez Wykonawcę w postaci przesłanego protokołu, procedura opisana w niniejszym ustępie zostanie ponowiona. Jeżeli Usługa działa prawidłowo, a Zamawiający nie podpisze protokołu odbiorczego uruchomienia Usługi w terminie lub nie zgłosi zastrzeżeń, uznaje się że jednostronne podpisanie tego protokołu przez Wykonawcę, rozpoczyna okres rozliczeniowy Usługi. Strony są uprawnione do przesłania podpisanych protokołów w postaci ich skanów, tak przekazany protokół uznawany jest za prawidłowo doręczony. 

7.    W przypadku braku możliwości rozpoczęcia realizacji Usługi w terminie wynikającym z Umowy, Wykonawca zawiadomi bezzwłocznie o tym Zamawiającego, podając mu nowy termin. Jeżeli nowy termin rozpoczęcia realizacji Usługi powoduje co najmniej dwukrotne wydłużenie terminu realizacji Usługi, wynikającego z Umowy, o czas nie krótszy jednak niż 1 dzień roboczy, Zamawiający, w okresie 1 (jednego) dnia roboczego od daty otrzymania zawiadomienia, ma prawo do odstąpienia od Umowy. 


§ 4

Warunki realizacji Usługi


1.    Wykonawca będzie wykonywać Usługi z najwyższą starannością, rzetelnie i terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustalonymi w Umowie warunkami. 

2.    Wykonawca odpowiedzialny jest za działania własne lub za wszelkie działania lub zaniechania osób współpracujących z nim, z których pomocą wykonywać będzie Umowę. 

3.    Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu odpowiedniego wykonania Umowy. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich pracowników lub współpracowników, jeżeli jest to konieczne do realizacji Usług. 

4.    Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, przekaże Wykonawcy wszelkie dane, informacje, wyjaśnienia lub inne dokumenty, które są niezbędne do wykonania Usług lub obowiązków związanych z ich wykonywaniem, przy czym odpowiada za rzetelność i kompletność przekazywanych danych lub informacji. 

5.    Wykonawca, dla potrzeb prawidłowej realizacji Usług, ma prawo bez konieczności weryfikacji lub badania, polegać na wszelkich danych lub informacjach, które: 

    zostały dostarczone lub udostępnione bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego, jak również podmioty wskazane przez Zamawiającego jako źródło tych danych lub informacji; lub 

    pochodzą z powszechnie uznanego źródła. 

6.    Wykonawca będzie zgłaszał niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie pytania lub listy dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do wykonania Usług oraz będzie informować Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć negatywny wpływ na terminowość lub jakość Usług. WARDEN.LTD oświadcza, iż stosowane przez niego rozwiązania techniczne i organizacyjne, związane z wykonywaniem Usługi, obejmujące wstęp do pomieszczeń, w których zlokalizowane są komputery objęte Usługą jedynie przez upoważnione osoby, a ich wstęp do pomieszczeń podlega rejestracji, jak również fizyczne zabezpieczenie tych komputerów, umożliwiają Zamawiającemu stworzenie systemu pozwalającego na bezpieczne przetwarzanie danych, a w szczególności spełnienie przewidzianych prawem wymogów dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe, na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w tym wymogi dotyczące komunikacji systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych. 


§ 5

SLA


1.    WARDEN.LTD gwarantuje dostępność Usługi na poziomie określonym w załączniku nr 1 do niniejszych warunków. WARDEN.LTD nie odpowiada za brak Usługi wynikający z przerw technicznych, określonych w ust. 2, jak również z przyczyn wynikających z działań bądź zaniechań po stronie Zamawiającego. 

2.    WARDEN.LTD poinformuje Zamawiającego o terminach planowanych, niezbędnych lub uzasadnionych przerw technicznych w świadczeniu Usługi, z zachowaniem zasad określonych w załączniku nr 1.

3.    W Usłudze dodatkowej polegającej na instalacji systemu operacyjnego, Wykonawca odpowiedzialny jest jedynie za instalację tego systemu na sprzęcie objętym Usługą, w wersji zgodnej z Umową lub ostatniej stabilnej wersji systemu operacyjnego. Szczegółowa konfiguracja systemu, jego zmiany i utrzymanie obciążają Zamawiającego. 

4.    Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu narzędzia i dokumentację Usługi zgodnie z Regulaminem strony WARDEN.LTD.

5.    W przypadku, gdy Wykonawca wykryje, że dokonano włamania na Serwer udostępniony Zamawiającemu, Zamawiający otrzyma wiadomość pocztą elektroniczną wskazującą, że może zachodzić konieczność ponownej instalacji serwera.

6.    Z zastrzeżeniem ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się usuwać Awarie i reagować na zgłaszane przez Użytkownika problemy techniczne zgodnie z warunkami opisanymi w załączniku nr 1. Awarie i problemy techniczne należy zgłaszać do biura obsługi klienta Wykonawcy. Dane kontaktowe i sposób zgłaszania awarii podane są w załączniku.

7.    Wykonawca posiada procedury pomiaru i organizacji ruchu w sieci polegające na współpracy z podmiotami dostarczającymi infrastrukturę – w przypadku usług świadczonych przy wykorzystaniu sieci innego operatora oraz procedury wewnętrzne polegające w szczególności na zarządzaniu transmisją danych oraz zarządzaniu infrastrukturą i urządzeniami służącymi do świadczenia usług, w tym usługi dostępu do Internetu, zapobiegające wysyceniu łącza w taki sposób, który uniemożliwia Zamawiającemu wykorzystanie deklarowanej pojemności łącza. 

8.    Wykonawca nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z usług w ramach Umowy, z zastrzeżeniem działań jakie Wykonawca jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa i integralności sieci, w tym komputerów własnych albo podlegających kolokacji. W takim przypadku Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki w celu minimalizacji ewentualnych szkód i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania usług, w szczególności działania przewidziane ustawą Prawo telekomunikacyjne. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o podjętych środkach w zakresie bezpieczeństwa sieci lub usług oraz o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą. W przypadku podjęcia kroków przewidzianych Ustawą Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w okresie stosowania tych środków. § 6

Odpowiedzialność Stron


1.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania Umowy, chyba że nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej albo z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2.    Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań WARDEN.LTD oraz innych osób realizujących Usługi w jego imieniu spowodowane niewywiązaniem się bądź nienależytym wywiązaniem się Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych ze zobowiązań Zamawiającego. 

3.    Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile: 

a)    niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami zewnętrznymi, na które Strona nie miała wpływu mimo zachowania wymaganego od danej Strony poziomu staranności; 

b)    okoliczności zewnętrzne, o których mowa powyżej w pkt a), były niemożliwe do przewidzenia; oraz 

c)    mimo dołożenia najwyższej staranności, niemożliwe było zapobieżenie następstwom takich okoliczności w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy („siła wyższa”). 

4.    Kary umowne zostały określone w załączniku nr 1 i stanowią całkowity zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego świadczenia Usługi, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego nastąpi na podstawie noty obciążeniowej zawierającej uzasadnienie jej naliczenia. Kary umowne będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownej noty obciążeniowej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej. Strony dopuszczają możliwość skompensowania wartości kary umownej z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego lub – co wymaga odrębnego potwierdzenia przez Strony – poprzez udzielenie przez Wykonawcę odpowiedniego upustu (bonifikaty) na Usługi. 

5.    Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dane umieszczane na komputerze objętym Usługą, przez które należy rozumieć wszelkie treści, informacje, pliki lub aplikacje zamieszczane przez Zamawiającego oraz sposób wykorzystania serwera udostępnionego mu w ramach Usługi oraz za prawdziwość oświadczeń złożonych zgodnie z ust. 7 poniżej. 

6.    Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby wszelkie osoby, w tym osoby trzecie korzystające z funkcjonalności i usług oferowanych przez Zamawiającego, przestrzegały postanowień Warunków Ogólnych, w szczególności ust. 8 poniżej. 

7.    Zamawiający oświadcza, że zamieszczone przez niego lub osoby trzecie dane: 

a)    nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych; 

b)    nie będą naruszać obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych; 

c)    nie będą zawierały treści rasistowskich, dyskryminujących innych, zachęcających do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny; 

d)    nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich; 

e)    nie będą zawierały wirusów lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych, łamanie zabezpieczeń lub powodowanie destabilizacji systemów komputerowych lub sieci; 

f)    nie będą zawierały jakichkolwiek narzędzi ułatwiających lub umożliwiających niezgodną z prawem wymianę lub udostępnianie plików lub wykorzystywanych do wysłania spamu, aplikacji służących do atakowania lub włamywania się na inne serwery przy pomocy takich technik jak: skanowanie portów, sniffing, spoofing; 

g)    nie będą zawierały bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy, ani jakichkolwiek przekierowań do danych, które są zgodnie z niniejszymi warunkami niedozwolone lub w stosunku do których Zamawiający nie ma prawa umieszczać odsyłaczy ani przekierowań. 

8.    WARDEN.LTD nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za: 

a)    niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli spowodowane one było wyłącznie żądaniami właściwego polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu powszechnego, z zastrzeżeniem, że WARDEN.LTD niezwłocznie powiadomił o takim żądaniu Zamawiającego, oraz umożliwił mu podjęcie środków zaradczych i udzielił w tym zakresie dozwolonej prawem pomocy, 

b)    eksploatację i aktualizację plików, systemów, oprogramowania oraz innych danych wykorzystywanych przez Zamawiającego w ramach Usługi, 

c)    awarie infrastruktury po stronie Zamawiającego, 

d)    utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy.


§ 7

Własność intelektualna


1.    Prawa do wszystkich programów komputerowych, w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawach pokrewnych („Prawo Autorskie”) udostępnionych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy przenoszone będą na Zamawiającego na zasadach licencji niewyłącznej, o ile Strony nie wskażą inaczej w treści Umowy. 

2.    Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej w stosunku do utworów/oprogramowania (w szczególności systemu objętego Usługą dodatkową), o ile jest należne do zapłaty, zawarte jest w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy w ramach danego Zamówienia lub Umowy. 


§ 8

Wynagrodzenie i płatności


1.    Z tytułu świadczonych Usług, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Opłaty abonamentowej w wysokości i na warunkach określonych w Umowie; Umowa może wskazywać także na obowiązek wniesienia innych opłat, w terminach w niej wskazanych. 

2.    Wynagrodzenie płacone przez Zamawiającego będzie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT). 

3.    Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy; w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego, jest to okres rozpoczynający się w dacie wskazanym w protokole odbiorczym uruchomienia Usługi i kończący się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 

4.    Opłata abonamentowa i inne opłaty powinny być dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie wskazanym w fakturze. Za dzień zapłaty wynagrodzenia oraz wszystkich innych należności Strony uznają datę zaksięgowania Opłaty abonamentowej na koncie bankowym Wykonawcy. 

5.    W celu wykonania zobowiązań w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca wystawi za poszczególne okresy rozliczeniowe odpowiednie faktury, wskazujące dokładny okres, którego dotyczy dana faktura.. 

6.    Jeżeli Zamawiający nie dokona płatności wynikającej z Umowy w terminie, Wykonawca, niezależnie od innych uprawnień, ma prawo wystąpić o zapłatę ustawowych odsetek za okres opóźnienia w zapłacie. 

7.    W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona płatności za Usługę w terminie określonym w ust. 4, Usługa może zostać zawieszona, o czym Zamawiający zostanie uprzednio poinformowany. Wykonawca nie dokona usunięcia Danych Zamawiającego z Serwera objętego Umową przez okres 7 (siedmiu) dni po zawieszeniu Usługi, w celu umożliwienia ponownej jej aktywacji. Po upływie okresu ewentualnego zawieszenia Usługi, Wykonawca może dokonać rozwiązania Umowy na warunkach określonych w § 11. 


§ 9

Poufność


1.    Zarówno WARDEN.LTD jak i Zamawiający zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Przez Informacje Poufne rozumieć się będzie wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony, a w szczególności: 

a)    Wszystkie informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawa oraz dane osobowe, 

b)    Informacje o charakterze technicznym lub objęte tajemnicą handlową Stron, dotyczące w szczególności produktów, procedur i cen, działalności, sytuacji finansowej, rodzaju oferowanych produktów oraz sposobu wykonywania czynności produkcyjnych, 

c)    postanowienia umowy, informacje dotyczące przebiegu negocjacji niniejszej umowy, postanowienia innych umów zawartych pomiędzy Stronami. 

2.    Ponadto Strony zobowiązują się do chronienia Informacji Poufnych drugiej Strony i do nieujawniania tych informacji osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego polecenia drugiej Strony lub jej pisemnej zgody. Strony zobowiązują się do wykorzystywania uzyskanych informacji i dokumentów jedynie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

3.    Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji i dokumentów publicznie dostępnych lub uzyskanych przez Stronę od osoby trzeciej w sposób zgodny z prawem i nie sprzeczny z postanowieniami umowy. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy również informacji, których obowiązek udzielenia wynika z przepisów prawa. 

4.    W wypadku naruszenia przez Stronę postanowień niniejszego paragrafu jest ona odpowiedzialna za naprawienie szkody poniesionej przez drugą Stronę wskutek tego naruszenia na zasadach ogólnych. 


§ 10

Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego


W razie wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Wykonawcy z roszczeniami związanymi z wykorzystaniem Usług przez Zamawiającego lub przez organ administracji publicznej, Zamawiający podejmie wszelkie kroki niezbędne do ochrony Wykonawcy przed tymi roszczeniami lub decyzjami. W szczególności Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień osobie występującej z roszczeniami lub Wykonawcy, zapewnić Wykonawcy odpowiednią pomoc prawną, wstąpić do prowadzonego postępowania obok lub w miejsce Wykonawcy oraz zwolnić Wykonawcę z wszelkich roszczeń lub zapewnić wykonanie wydanej decyzji i środki do tego niezbędne, a także zwrócić Wykonawcy poniesione koszty obsługi prawnej oraz inne związane z prowadzeniem sporu lub udziałem w postępowaniu wydatki. § 11

Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia


1.    Umowa może być zawarta na czas określony, wskazany każdorazowo w Umowie, stanowiący wielokrotność okresu rozliczeniowego lub na czas nieokreślony. W przypadku umowy na czas nieokreślony każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec trzeciego okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym zostało doręczone drugiej Stronie wypowiedzenie Umowy, z zastrzeżeniem pkt 6. 

2.    Wykonawca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: a) braku zapłaty Opłaty abonamentowej lub innych należnych opłat w terminie, b) naruszenia przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków ogólnych, warunków Umowy. 

3.    Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: a) naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy i braku ich przywrócenia zgodnie z warunkami niniejszych warunków umownych, z wyłączeniem gwarancji opisanej w § 5 oraz załączniku nr 1, b) ciągłej przerwy w świadczeniu Usługi trwającej dłużej niż 5 (pięć) dni z przyczyn Awarii zawinionej przez Wykonawcę. 

4.    W przypadku zawarcia Umowy na czas określony, po upływie okresu na jaki Umowa była zawarta Umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile żadna ze Stron na 3 (trzy) miesiące przed upływem obowiązywania Umowy nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy. 

5.    Zmiana parametrów Usługi oraz zlecenie przez Zamawiającego wykonania usług innych niż Usługi objęte Umową w okresie jej obowiązywania, wraz z określenie parametrów takich usług dodatkowych, może zostać dokonane na wniosek Zamawiającego przesłany drogą elektroniczną i następnie akceptację Zamawiającego w tym samym trybie parametrów usługi przekazanych przez Wykonawcę, a określonych zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy.

6.    W przypadku wypowiedzenia Umowy  przez Zamawiającego na podstawie postanowień pkt 1 powyżej, okres wypowiedzenia nie może upłynąć wcześniej niż w dniu zakończenia ostatniego z trwających w ramach Umowy terminowych okresów korzystania przez Zamawiającego z usług dodatkowych zleconych zgodnie z pkt 5.   § 12

Reklamacje


1.    Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej. 

2.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia jej prawidłowego doręczenia. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie. 

3.    Reklamacja może być złożona w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy reklamacja. Reklamację wniesioną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

4.    Reklamacja powinna zawierać: 

a)    imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby Zamawiającego, 

b)    określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 

c)    przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 

d)    numer Umowy, 

e)    wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Zamawiający żąda ich wypłaty, uzasadnienie żądania, 

f)    numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności, 

g)    podpis należycie umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. 

5.    W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Wykonawca, o ile uzna że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Zamawiającego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 

6.    Za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w reklamacji, w Umowie lub w odrębnym oświadczeniu, Wykonawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej podany w Umowie. 

7.    W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części odpowiedź na reklamację będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostanie doręczona Zamawiającemu dodatkowo w formie pisemnej. 


§ 13

Postanowienia końcowe


1.    Warunki Ogólne obowiązują Strony od dnia zawarcia Umowy z tym dniem zastępują wszelkie uprzednie umowy, jednostronne zobowiązania lub oświadczenia Stron dotyczące kwestii związanych z przedmiotem Umowy, niezależnie od formy w jakiej zostały wyrażone. 

2.    W sprawach nieuregulowanymi niniejszymi warunkami ogólnymi lub Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3.    Wszelkie zmiany w Warunkach Ogólnych lub Umowach wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.    Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga złożenia jednostronnego oświadczenia przez daną Stronę w formie pisemnej i nie wymaga zmiany Umowy. 

5.    Żadna ze Stron nie ma prawa dokonywać przeniesienia lub obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, ani w inny sposób dążyć do ich zbycia na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Powyższe nie dotyczy przeniesienia wszystkich lub niektórych praw Wykonawcy dotyczących Opłat abonamentowych lub innych opłat, wynikających z Umowy, na instytucje finansujące lub podmioty zajmujące się windykacją należności. 

6.    Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia takiego sporu polubownie, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy. 

7.    Z zastrzeżeniem korespondencji dotyczącej kwestii ujętych w § 11 oraz § 12 warunków ogólnych, która dla swej skuteczności musi być doręczona listownie za potwierdzeniem nadania wraz z uprzednim wysłaniem listu elektronicznego, pozostała korespondencja, w tym przesłanie faktury, będzie prowadzone na adresy mailowe Stron podane w Umowie. 

8.    Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o zmianie nazwy, siedziby, adresu oraz pozostałych danych korespondencyjnych. Brak takiego zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy/numery wskazane w Umowie będą uznawane za skuteczne.